Wettelijke bepalingen

Uw advocaat en zijn kantoor

Le Neu advocaten is een groepering van advocaten in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten, gevestigd te 2018 Antwerpen, Solvynsstraat 43-45 bus 001, tel: 03/237.69.08, fax: 03/237.31.06, email: info@leneu-advocaten.be.

Tot Le Neu advocaten behoren volgende advocaten:

Voor de diensten nader omschreven op de website kan u bij hen terecht.


Gedragscodes en reglementen

Voormelde advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Antwerpen, dienvolgens onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de balie van Antwerpen die geraadpleegd kunnen worden op: www.balieantwerpen.be.


Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of een klacht heeft, kunt u contact opnemen als volgt:


Verzekering

De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat is verzekerd via de Orde van Advocaten te Antwerpen bij Amlin Europe N.V., Koning Albert II-laan, 1210 Brussel (polisnummer: LXX034899).

De makelaar van de advocaten in het kader van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is Vanbreda Risk en Benefits NV, Plantin en Moretuslei 297, B 2140 Antwerpen - telefoon 0032 (0)3/217.55.72 – fax 0032 (0)3/236.16.80 - www.vanbreda-riskandbenefits.be.

De advocaten zijn verzekerd voor een (basis)bedrag van 1.250.000,00 EUR per schadegeval, hun aansprakelijkheid is tevens beperkt tot dit bedrag.

Deze polis verleent dekking in de volgende landen: wereldwijd, uitgezonderd VSA en CANADA, alsmede de landen die onder de jurisdictie en rechtsmacht van VSA of CANADA vallen. onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polissen.


Identificatieplicht

De Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme houdt sedert februari 2004 een identificatieplicht in evenals een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. Advocaten zijn sindsdien onder meer wettelijk verplicht hun cliënten te identificeren en het bewijs van deze identificatie te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.


Algemene voorwaarden en geschillen

Onze facturen zijn op 15 dagen betaalbaar. Bij gebreke hieraan te voldoen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verhoging met een intrest van 10% per jaar vanaf de dag volgend op de vervaldag, alsmede een forfaitaire schadeloosstelling van 10% met een minimum van 50 euro exclusief BTW, verschuldigd. Per rappel wordt een forfaitaire vergoeding van 25,00 euro exclusief BTW aangerekend.

Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn wordt voldaan, is de advocaat gerechtigd zonder verdere verwittiging de werkzaamheden op te schorten en is hij niet aansprakelijk voor de schade welke hieruit mogelijks of effectief ontstaat.

In geval van betwisting m.b.t. de facturen is de reglementering van Orde van Advocaten en de Belgische wetgeving van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.